Jump menu

Main content |  back to top

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có nhận xét hoặc phản hồi về trang web Khí thiên nhiên Corrib hoặc có thắc mắc gì về dự án Corrib nói chung, chúng tôi rất mong muốn nghe ý kiến của bạn

Mức độ truy cập

Khám phá tính năng của trang web để giúp dễ sử dụng và tìm hiểu cách thức di chuyển trong trang web

Đường dây Trợ giúp Toàn cầu của Shell

Chúng tôi đã thiết lập một Đường dây Trợ giúp Toàn cầu cho phép nhân viên và cổ đông đưa lên những quan ngại và và báo cáo các trường hợp có khả năng không tuân thủ với các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi.