Jump menu

Main content |  back to top

Toàn cảnh về Shell

Tổng quát giới thiệu chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và kết quả hoạt động xã hội và tài chính.

Chúng tôi là ai

Bạn muốn biết về cách thức chúng tôi kinh doanh, gặp gỡ con người của chúng tôi, và quá trình chúng tôi phát triển từ một cửa hàng nhỏ ở Luân Đôn cách đây gần 200 năm trở thành một trong những công ty năng lượng lớn tầm cỡ thế giới.

Kinh doanh của chúng tôi

Tìm hiểu về các ngành kinh doanh của chúng tôi và hoạt động của từng ngành.