Jump menu

Main content |  back to top

Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung của Shell

Thảo luận

Tám Nguyên tắc Kinh doanh Chung của chúng tôi dựa trên cơ sở các giá trị cốt lõi và  khuyến khích sự tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội, tính chuyên nghiệp, và niềm tự hào đối với mọi công việc mà chúng ta làm. Chúng tôi là một trong những công ty toàn cầu đầu tiên công bố và chia sẻ những niềm tin của mình trong cuốn Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung xuất bản năm 1976.

Quy tắc Ứng xử

Nhân viên bơm xăng và khách hàng

Tôi sẽ ứng xử như thế nào khi một đối tác kinh doanh tặng quà cho tôi? "Thông tin nội gián" là gì và tôi phải xử lý nó thế nào? Cuốn Quy tắc Ứng xử của chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên thực tế giúp nhân viên của chúng tôi tuân thủ luật pháp và luật lệ, cách làm việc với người khác và cách giải quyết vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh.

Quy tắc Đạo đức

Quy tắc Đạo đức của Shell dành cho các Giám đốc Điều hành và Cán bộ Tài chính Cao cấp của tập đoàn đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu ghi trong Mục 406 của Đạo luật Sarbanes Oxley và của Ủy ban chứng khóan New York bằng cách cung cầp các yêu cầu thực hiện trong lĩnh vực cung cấp thông tin và tránh xung đột về lợi ích của những người giữ các vị trí then chốt này.

Công cụ trang