Jump menu

Main content |  back to top

Phát triển bền vững tại Shell

Cách tiếp cận của chúng tôi tiến đến sự phát triển bền vững (SD) ảnh hưởng đến việc chọn lựa của chúng tôi về danh mục đầu tư và các sản phẩm cũng như cách thức chúng tôi hoạt động.

Sản phẩm của chúng tôi: chúng tôi cung cấp năng lượng mà con người cần để phát triển. Chúng tôi nỗ lực giảm bớt các tác động bằng cách sản xuất sản phẩm sạch hơn: khí thiên nhiên đốt sạch hơn, nhiên liệu sinh học tốt hơn, và nhiên liệu giúp khách hàng cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí.

Hoạt động của chúng tôi: Chúng tôi xây dựng những dự án và điều hành các cơ sở theo phương thức mang lại phúc lợi xã hội lâu dài, ví dụ qua thuê tuyển nhân viên địa phương, sử dụng các nhà thầu và nhà cung cấp địa phương và làm tấm gương tốt qua thực hành và đạo đức kinh doanh của chúng tôi.

Để giảm tác động môi trường và xã hội trong các hoạt động của chúng tôi, chúng tôi nỗ lực bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên và cộng đồng lân cận, hạn chế gây gián đoạn cho cộng đồng, hạ thấp mức phát thải khí và giảm tác động của chúng tôi đối với đa dạng sinh học cũng như sử dụng ít hơn về năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác.

Nhân viên của chúng tôi: Khả năng chuyên môn, tính sáng tạo và kỹ năng của họ đã  giúp chúng tôi cạnh tranh thành công và đáp ứng thách thức về năng lượng. Chúng tôi cân bằng những lợi ích ngắn hạn và dài hạn, và lồng ghép những quan ngại về môi trường và xã hội vào quá trình ra quyết định: từ năm 1997 điều này đã được đưa vào Các Nguyên tắc Kinh doanh của chúng tôi.

Đạt được giấy phép để phát triển và hoạt động: Bằng cách lắng nghe cộng đồng địa phương và giải quyết mong đợi của họ, chúng tôi giảm đáng kể các tình huống triển khai dự án chậm trễ, không được phê duyệt hoặc gây gián đoạn các hoạt động hiện tại. Đóng góp vào phát triển bền vững (SD) cũng giúp chúng tôi thu hút và giữ nhân viên, khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Phát triển đúng sản phẩm: Bằng cách thấu hiểu các thay đổi giá trị khách hàng và các yêu cầu pháp lý, chúng tôi có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về năng lượng sạch, tiện lợi và giá cả phải chăng trước các đối thủ cạnh tranh.

Tối đa hóa cơ hội: Các công nghệ mới hoặc công nghệ sạch hơn có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của chúng tôi, giảm chi phí, tránh được chi phí khí phát thải ở hiện tại và trong tương lai, và thậm chí tạo ra các nguồn thu nhập mới, chẳng hạn qua hình thức tín dụng carbon.

Men working on pipes

Phát triển bền vững được lồng ghép vào các tiêu chuẩn, qui trình, kiểm soát và quản lý của chúng tôi.

Tiêu chuẩn: Tất cả các công ty và liên doanh thuộc quyền kiểm soát của Shell phải áp dụng Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung của Shell, Qui tắc Hành nghề, và các Tiêu chuẩn Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE).

Qui trình và khuyến khích: Chúng tôi xem xét các yếu tố môi trường, xã hội trong các quyết định đầu tư và khi lập kế hoạch các dự án mới, chẳng hạn chúng tôi đều ước tính chi phí phát thải CO2 trong tương lai.

Chúng tôi tiến hành đánh giá tác động môi trường, sức khỏe và xã hội trước khi bắt đầu bất kỳ công việc quan trọng nào và chúng tôi thực hiện xem xét lại sau đó. Phát triển bền vững cũng chiếm 20% Phiếu điểm Shell mà chúng tôi áp dụng để xác định các khoản khen thưởng.

Quản trị: Để đánh giá các chính sách và hiệu suất của mình, chúng tôi có Ủy ban Trách nhiệm Công ty và Xã hội ngang cấp với Ban Giám đốc Điều hành gồm ba Giám đốc không điều hành. Tổng Giám đốc Điều hành Royal Dutch Shell plc chịu trách nhiệm quản lý về phát triển bền vững.

Vị này cũng làm chủ tịch Ủy ban Điều hành Phát triển Bền vững và HSSE của Shell, có nhiệm vụ xem xét thực hiện và đề ra các ưu tiên, các chỉ số thực hiện và mục tiêu chủ yếu.

Công cụ trang