Jump menu

Main content |  back to top

Shell Advance Ultra

Hiệu quả bảo vệ và vận hành tối ưu với dầu nhớt Shell.

Shell Advance AX7

For high power and torque even under stressful conditions.

Shell Advance AX5

Vận hành ổn định hơn trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Shell Advance AX3

Hiệu quả bôi trơn đáng tin cậy giúp bảo vệ liên tục.