Đồ họa với tất cả bốn biểu đồ cột 3d Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ chính trong một mẫu hình thoi

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ đề ra chiến lược của chúng tôi để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh của chúng tôi sang không phát thải ròng. Điều đó nhằm để tạo ra giá trị cho các cổ đông, khách hàng của chúng tôi và xã hội rộng lớn hơn. Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ có bốn mục tiêu chính để hỗ trợ mục đích của chúng tôi, để thúc đẩy sự tiến bộ chung bằng cách cung cấp các giải pháp năng lượng sạch hơn và nhiều hơn. Nó được dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi và tập trung vào sự an toàn.

Biểu đồ 3d của trụ cột Tạo ra giá trị cổ đông

Tạo ra giá trị cổ đông

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ tạo ra giá trị cho các cổ đông của chúng tôi. Nó cung cấp sức mạnh tài chính để chuyển đổi công ty của chúng tôi khi thế giới đang chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.

Biểu đồ 3d của trụ cột Đạt phát thải ròng bằng không

Đạt phát thải ròng bằng không

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ tập trung vào việc hợp tác với khách hàng của chúng tôi và các ban ngành đa lĩnh vực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang không phát thải ròng. Một thế giới không phát thải ròng là nơi xã hội ngừng thêm vào tổng lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển.

Biểu đồ 3d của trụ cột Cung cấp năng lượng cho cuộc sống

Cung cấp năng lượng cho cuộc sống

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ có nghĩa là cung cấp năng lượng cho cuộc sống và sinh kế thông qua các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi, cũng như bằng cách ủng hộ một xã hội hòa nhập.

Đồ thị 3d của trụ cột Tôn trọng thiên nhiên

Tôn trọng thiên nhiên

Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ cũng có nghĩa là tôn trọng thiên nhiên bằng cách bảo vệ môi trường, giảm chất thải và đóng góp tích cực vào đa dạng sinh học.

Đồ họa với tất cả biểu đồ 3d của bốn trụ cột chính của Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ

Giá trị cốt lõi của chúng tôi và tập trung vào sự an toàn

Nền tảng Cung cấp năng lượng vì sự tiến bộ được củng cố dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi về sự trung thực, tính chính trực và tôn trọng con người cũng như tập trung vào sự an toàn. Điều này bao gồm cam kết của chúng tôi trong việc kinh doanh một cách có đạo đức và minh bạch.