Một dòng sông và một chiếc xe tải màu trắng trên con đường trong rừng thông nhìn từ trên cao với đường vẽ của biểu đồ Tôn trọng thiên nhiên

Tôn trọng thiên nhiên

Bảo vệ môi trường, giảm chất thải và đóng góp tích cực vào đa dạng sinh học

Nhân viên Shell thu gom nước sông

Trong nhiều năm, chúng tôi đã có những nguyên tắc và tiêu chuẩn hướng dẫn nhằm bảo vệ môi trường. Giờ đây, chúng tôi đang đẩy mạnh các mục tiêu về môi trường của mình và định hình chúng để đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Mục tiêu về môi trường của chúng tôi bao gồm bảo vệ và tăng cường đa dạng sinh học - đời sống động thực vật quan trọng đối với hành tinh. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc sử dụng nước và các tài nguyên khác hiệu quả hơn trong tất cả các hoạt động của mình, tái sử dụng chúng nhiều nhất có thể.

Một người đàn ông và một người phụ nữ đi dọc theo thác trong rừng

Chúng tôi đang giảm chất thải từ các hoạt động của mình và tăng cường tái chế nhựa. Chúng tôi đang giúp cải thiện chất lượng không khí bằng cách giảm phát thải từ các hoạt động của chúng tôi và đưa ra các cách thức cung cấp năng lượng cho giao thông và công nghiệp sạch hơn.

Hợp tác với các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi và phát triển các mối quan hệ hợp tác mới là chìa khóa. Chúng tôi sẽ tham gia với những người khác trong ngành, các chính phủ, khách hàng và chuỗi cung ứng của chúng tôi để bảo vệ thiên nhiên.

Những đống túi ni lông trong một cơ sở chất thải

Chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu về môi trường cho năm 2030 và sau đó, cũng như các mục tiêu ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để tiến xa hơn và sẽ báo cáo tiến trình của chúng tôi một cách minh bạch.

Shell tôn trọng thiên nhiên như thế nào

  • Đến năm 2030, chúng tôi sẽ tăng lượng nhựa tái chế trong bao bì của mình lên 30% và đảm bảo rằng bao bì chúng tôi sử dụng cho sản phẩm có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

  • Chúng tôi sẽ giảm lượng nước ngọt tiêu thụ trong các cơ sở của mình, bắt đầu bằng cách giảm lượng tiêu thụ nước ngọt 15% vào năm 2025 so với mức năm 2018 ở những khu vực có áp lực lớn về tài nguyên nước ngọt.

  • Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu không có chất thải bằng cách tăng cường tái sử dụng và tái chế trong chuỗi cung ứng và kinh doanh của chúng tôi.

  • Chúng tôi sẽ chứng minh tác động tích cực tổng thể đến đa dạng sinh học từ các dự án mới của chúng tôi ở những khu vực có tính đa dạng sinh học, hay còn gọi là môi trường sống quan trọng. Điều này sẽ bao gồm đầu tư vào bảo tồn và thực hiện các bước để bảo vệ và nỗ lực cải thiện môi trường địa phương.