Báo cáo và ấn phẩm hàng năm

Báo cáo Hàng năm 2015 và Biểu mẫu 20-F, Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 và Sổ tay hướng dẫn Nhà đầu tư 2015 đều có sẵn trên trang web báo cáo của chúng tôi.

Báo cáo

Chúng tôi tự nguyện báo cáo – theo cách công khai và chân thực - các hoạt động về môi trường và xã hội của mình từ năm 1997.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi là ai

Tìm hiểu về con người và công việc kinh doanh của Shell, quá trình chúng tôi phát triển từ một cửa hàng nhỏ ở Luân Đôn gần 200 năm trước.

Công việc của chúng tôi

Shell là một tập đoàn năng lượng và hóa dầu toàn cầu. Chúng tôi có khoảng Gần 100 nhân viên làm việc tại Việt Nam.