Coming back to 2010 when you first joined Shell, did you feel that the company could be one in which a woman could be the country head?

Trở lại năm 2010 khi bà lần đầu tiên gia nhập Shell, bà có cảm thấy rằng ở công ty này phụ nữ có thể giữ cương vị chủ tịch không?

The first days I joined Shell, I got to work with many empowering female leaders and this had given me the confidence to work hard to advance in my career. I am proud to work for Shell and to be trusted to head Shell Vietnam, as it is a company that encourages collaboration and diversity.

Những ngày đầu tiên tôi gia nhập Shell, tôi đã làm việc với nhiều nhà lãnh đạo nữ rất tài năng và điều này đã cho tôi sự tự tin, làm việc chăm chỉ và phấn đấu để thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tôi tự hào được làm việc cho Shell và được tin tưởng để giữ cương vị đứng đầu Shell Việt Nam, vì Shell là một công ty khuyến khích sự hợp tác và đa dạng.

Could you tell us about the changes within the company in the areas of inclusivity and diversity that you have seen over the years?

Bà có thể cho chúng tôi biết về những thay đổi trong công ty trong lĩnh vực đa dạng và hòa nhập mà bà đã nhận thấy trong những năm qua?

Over the years, it is very encouraging to see more and more female leadership teams of different functions making it a diverse and inclusive place to work. Shell Vietnam for example, we now have half of the Country Coordination Team is female and more and more female employees are taking senior frontline positions, namely Business Lead, Sales Team Lead. At Shell, we are working to become one of the most diverse and inclusive organizations in the world, a place where everyone feels valued and respected. Everyone has equal opportunities to develop their skills ​and maximize their potentials.

Trong những năm qua, thật đáng khích lệ khi thấy ngày càng nhiều đội ngũ lãnh đạo nữ tại các ngành, các ban khác nhau, khiến cho công ty trở thành một nơi làm việc đa dạng và hòa nhập. Ví dụ, Shell Việt Nam hiện có một nửa số thành viên ban lãnh đạo là nữ và ngày càng có nhiều nhân viên nữ đảm nhận các vị trí cao cấp, như giám đốc ngành hàng, giám đốc kinh doanh. Tại Shell, chúng tôi đang tiến tới để trở thành một trong những tổ chức đa dạng và hòa nhập nhất thế giới, một nơi mà mọi người cảm thấy có giá trị và được tôn trọng. Mọi người đều có cơ hội bình đẳng để phát triển kỹ năng và phát huy tối đa tiềm năng của mình.

What do you think of Shell’s work culture? Are there any difficulties with inclusivity and diversity that you hope to improve on in your tenure?

Bà nghĩ gì về văn hóa làm việc của Shell? Có bất kỳ khó khăn nào với sự bao gồm và đa dạng mà bà hy vọng sẽ cải thiện trong nhiệm kỳ của mình không?

I thoroughly enjoy the ​work culture we have here at Shell Vietnam. It is a pleasant environment where everyone is ​down to earth, genuine, and hardworking regardless of their role, gender, age etc. I wholeheartedly advocate, support and join hands to keep cultivating that culture and working further to make Shell Vietnam D&I stronger at all levels.

Tôi rất thích văn hóa làm việc mà chúng tôi có tại Shell Việt Nam. Đó là một môi trường dễ chịu, nơi mọi người đều gần gũi, chân thành và chăm chỉ bất kể vai trò, giới tính, tuổi tác, v.v. Tôi hết lòng ủng hộ, hỗ trợ và chung tay tiếp tục vun đắp văn hóa đó và nỗ lực hơn nữa để công tác D&I tại Shell Việt Nam vững mạnh hơn ở tất cả các cấp.

What do you do to help maintain a healthy work-life balance?

Bà có bí quyết gì để giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống?

I enjoy ​growing my own vegetables, ​discovering new recipes of different countries’ cuisines and cooking them ​for my family and friends. I have played the piano for my whole life, and I find it to be a great way to help myself relieve stress and stay positive. Travelling, whether short or long, always helps my family and me refresh and stay energetic. 

Tôi thích trồng rau, khám phá các công thức nấu ăn mới của các quốc gia khác nhau để nấu cho gia đình và bạn bè. Tôi đã chơi piano trong suốt cuộc đời mình và tôi thấy đó là một cách tuyệt vời để giúp bản thân giảm căng thẳng và duy trì sự tích cực. Đi du lịch, dù ngắn hay dài, luôn giúp gia đình và tôi nghỉ ngơi và nạp đầy năng lượng.

Do you have any parting messages for aspiring young women?

Bà có thông điệp nào dành cho những phụ nữ trẻ nhiệt huyết không?

It is important to continuously learn and improve your skills to fulfil and maximize your potential in whatever role you are in. Always balance your personal life and your career – both are equally important. Take care of yourself and maintain a healthy work-life balance will bring you both happiness and success. Believe in yourself as you are the most important asset for yourself.

Điều quan trọng là phải liên tục học hỏi và cải thiện kỹ năng để hoàn thành công việc và tối đa hóa tiềm năng của bạn trong bất kỳ vai trò nào. Luôn cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bạn - cả hai đều quan trọng như nhau. Chăm sóc bản thân và duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống sẽ mang lại cho bạn cả hạnh phúc và thành công. Hãy tin vào bản thân vì bạn là tài sản quan trọng nhất của chính bạn.

BẠN CŨNG CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần hỗ trợ và thông tin liên quan đến đơn xin việc của bạn hoặc quy trình tuyển dụng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Lừa đảo tuyển dụng

Đây là một thông báo quan trọng về các thông tin liên lạc gian lận đã được gửi cho công chúng.

Các câu hỏi thường gặp về nghề nghiệp

Khám phá các Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi và tìm câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.