Thông báo về quyền riêng tư - Tuyển dụng của Tập đoàn Shell

Thông báo này quy định những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, cho mục đích gì và các quyền của bạn trong khía cạnh này.

Thông báo về quyền riêng tư này bao gồm những thông tin nào?

Thông báo về quyền riêng tư này cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân do công ty hoặc các công ty trong tập đoàn Shell (‘Shell’ hoặc ‘chúng tôi’) xử lý liên quan đến những ứng viên xin việc, hoặc những người tham gia vào sự kiện tuyển dụng hoặc thực hiện đánh giá với Shell. Điều này bao gồm các nhân viên tương lai, nhân viên thực tập và các nhà thầu.

Đối với các cá nhân thành công khi ứng tuyển xin việc làm, thực tập hoặc tham gia với tư cách là nhà thầu, Thông báo về quyền riêng - của Nhân viên, Nhà thầu và Người phụ thuộc trong Tập đoàn Shell có tại https://www.shell.com.vn/privacy/ex-employee-notice.html sẽ áp dụng.

Cũng như Thông báo về quyền riêng tư này, các thông báo trước về quyền riêng tư và các tuyên bố bổ sung về quyền riêng tư có thể có thêm thông tin về cách thức Shell xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong những trường hợp đó, từng thông báo về quyền riêng tư sẽ được thông báo riêng cho bạn. Các thông báo về quyền riêng tư này có thể thay đổi giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để phản ánh thực tiễn địa phương và các yêu cầu luật pháp hiện hành.

Các thông báo này cũng có trên các trang web của Shell tại nhiều địa điểm khác nhau mà chúng tôi hoạt động, bằng các ngôn ngữ địa phương và để phản ánh các yêu cầu địa phương nếu thích hợp.

Thông báo về Quyền riêng tư này giải thích về những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi xử lý về bạn, tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và nhằm mục đích gì, khoảng thời gian mà chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn, cách truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các lựa chọn mà bạn có về các dữ liệu cá nhân của mình và nơi cần liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin.

Ai chịu trách nhiệm về các dữ liệu cá nhân được thu thập?

Công ty Shell Việt Nam Trách nhiệm Hữu hạn, có địa chỉ văn phòng là Tầng 7, 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc một mình hoặc cùng với các công ty liên kết của mình trong tập đoàn các công ty Shell.

Nếu dữ liệu cá nhân của trẻ em được thu thập thì điều này cần có sự đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Thông báo đặc biệt - nếu bạn dưới 15 tuổi và muốn đăng ký tham gia một sự kiện giáo dục hoặc sự kiện sáng tạo do Shell tài trợ

Ngoại trừ những trường hợp mà Shell tổ chức các sự kiện giáo dục được thiết kế dành riêng cho trẻ em, chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của người dưới 15 tuổi một cách có chủ đích. Nếu bạn dưới 15 tuổi, vui lòng đừng gửi cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc với Shell theo cách yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu cá nhân (như cho các sự kiện giáo dục hoặc sự kiện sáng tạo), vui lòng đề nghị cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn thực hiện điều này thay mặt bạn.

Các nhóm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.

Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân nào về bạn? Thu thập thông tin

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến những ứng viên xin việc, hoặc tham gia sự kiện tuyển dụng và/hoặc thực hiện đánh giá (‘Ứng viên’).

Điều này bao gồm thông tin liên lạc cá nhân, ngày sinh, bạn có quyền hợp pháp để làm việc tại quốc gia nơi bạn đã nộp đơn hay không, đơn xin việc, bằng cấp và kinh nghiệm của bạn, kết quả phỏng vấn và đánh giá.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Để phục vụ mục đích tuyển dụng, các nhóm dữ liệu đặc biệt (‘dữ liệu cá nhân nhạy cảm’) bao gồm dữ liệu cá nhân về sức khỏe có thể được xử lý chỉ khi thực sự cần thiết và theo sự cho phép hoặc bắt buộc bởi luật pháp địa phương để điều chỉnh quy trình tuyển dụng, để đánh giá điều kiện hội đủ cho những vị trí và sự phù hợp với công việc và cung cấp cơ sở vật chất ở nơi làm việc sao cho phù hợp với các vấn đề về sức khỏe hoặc cho việc thiết lập, thực hiện hay biện hộ trước các khiếu nại.

Ngoài ra, để đảm bảo cơ hội việc làm công bằng theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp địa phương, chúng tôi cũng có thể thu thập thêm dữ liệu cá nhân nhạy cảm về các Ứng viên, bao gồm quốc tịch, nguồn gốc chủng tộc và/hoặc sắc tộc của họ.

Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu các nhân của bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Nhân Sự, quản lý nhân sự, thực hiện quá trình kinh doanh và quản lý nội bộ - bao gồm lập kế hoạch nguồn lực và việc tuyển dụng;
 • Sức khỏe, an toàn và an ninh - bao gồm bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe cá nhân, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, bảo vệ tài sản và nhân viên của Shell, xác thực tình trạng cá nhân và các quyền tiếp cận;
 • Tuân thủ pháp lý và/hoặc quy định- bao gồm tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định; hoặc
 • Báo cáo và phân tích quản lý - bao gồm phân tích thống kê và khảo sát về chất lượng của quy trình tuyển dụng.
Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích thứ cấp khi mục đích đó có liên quan chặt chẽ, chẳng hạn như:
 • lưu trữ, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn;
 • ngăn chặn gian lận, kiểm tra, điều tra, giải quyết tranh chấp hoặc các mục đích bảo hiểm, kiện tụng và biện hộ trước các khiếu nại; hoặc
 • nghiên cứu về thống kê, lịch sử hoặc khoa học.

Kiểm tra trước các Ứng viên

Chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả các Ứng viên mà chúng tôi dự định mời họ làm việc, tham gia hoặc thực tập (tùy từng trường hợp) và trước khi bất kỳ lời mời nào được xác nhận nhằm mục đích:

 • xác minh thông tin mà Ứng viên cung cấp trong quá trình kiểm tra/phỏng vấn. Điều này bao gồm việc xác minh thông tin với chủ lao động hiện tại/trước đây và tổ chức giáo dục. Không có bước nào được thực hiện về khía cạnh này cho đến khi Ứng viên xác nhận việc xác minh có thể diễn ra;
 • đối chiếu Ứng viên theo các danh sách các biện pháp chế tài công khai hoặc do chính phủ ban hành và các nguồn truyền thông. Điều này nhằm tuân theo các nghĩa vụ pháp lý và quy định, bảo vệ tài sản và nhân viên/nhà thầu của Shell và đặc biệt là đảm bảo rằng Shell có thể tuân thủ luật pháp về quản lý giao dịch, chống rửa tiền và/hoặc hối lộ và tham nhũng và các yêu cầu quy định khác.

Việc ra quyết định tự động và lập hồ sơ

Tất cả những Ứng viên phải trả lời các câu hỏi cần thiết để đảm bảo rằng các cá nhân có thể ký kết hợp đồng một cách hợp pháp với một công ty Shell nếu họ thành công trong việc ứng tuyển. Ngoài ra, đối với tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, chúng tôi sử dụng công cụ đánh giá trực tuyến để tính điểm cá nhân theo sự phù hợp của họ với công việc, dựa trên việc ra quyết định tự động để đảm bảo tính khách quan. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ được thông báo về điều này và bạn sẽ có cơ hội yêu cầu những quyết định tự động như vậy được xem xét bởi hoặc thay mặt cho thành viên trong nhóm tuyển dụng của Shell. Trừ khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hoặc khi được thông báo cụ thể cho bạn trong một thông báo trước về quyền riêng tư hoặc tuyên bố bổ sung về quyền riêng tư trong quy trình tuyển dụng, sẽ không diễn ra việc lập hồ sơ hoặc ra quyết định tự động để xác định sự phù hợp hoặc điều kiện hội đủ cho vị trí công việc hoặc tham gia với tư cách là nhà thầu.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để thực hiện việc đó.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của các Ứng viên:

 • để thực hiện các bước theo yêu cầu của Ứng viên trước khi ký kết hợp đồng;
 • khi cần thiết phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà công ty/các công ty Shell có liên quan phải đảm bảo tuân thủ đối với pháp luật và quy định hiện hành về việc làm và an sinh xã hội;
 • khi cần thiết cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của Shell (như đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác với các nghĩa vụ liên quan đến việc làm hoặc an sinh xã hội, sự bảo vệ tài sản, uy tín của Shell cũng như nhân viên và nhà thầu của Shell) trừ khi các lợi ích đó bị chi phối bởi các quyền lợi hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của Ứng viên; hoặc
 • (chỉ khi được yêu cầu về mặt pháp lý) với sự đồng ý rõ ràng của Ứng viên.

Trong những trường hợp mà việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, và tuân theo luật pháp hiện hành của địa phương mà luật đó quy định khác, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của việc xử lý trước khi rút lại sự đồng ý.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai?

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý riêng cho các mục đích nói trên và sẽ chỉ được chia sẻ trên cơ sở cần phải biết với:

 • Các công ty khác trong các công ty của tập đoàn Shell, bao gồm cả những công ty mà có thể nằm ngoài địa điểm của bạn;
 • Các đại lý bên thứ ba được ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ, kiểm toán viên độc lập và/hoặc nhà thầu phụ của Shell, đặc biệt là các bên thứ ba được ủy quyền thực hiện kiểm tra người giới thiệu và kiểm tra lý lịch thay mặt cho Shell;
 • Cơ quan công quyền, chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền khi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà công ty/các công ty Shell có liên quan phải tuân theo hoặc được cho phép bởi luật hiện hành; hoặc
 • Bất cứ người nào mà Shell đề xuất chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình.

Tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội

Nếu bạn quyết định tương tác với Shell thông qua phương tiện truyền thông xã hội trên trang truyền thông xã hội do Shell quản trị (‘Trang Truyền thông Xã hội của Shell’) - như Facebook, Instagram, Twitter hoặc LinkedIn, dữ liệu cá nhân của bạn (như tên, ảnh hồ sơ của bạn và thông tin là bạn quan tâm đến Shell) sẽ hiển thị đối với tất cả khách truy cập trang web cá nhân của bạn tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan và cũng sẽ hiển thị đối với Shell. Bạn có thể xóa bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã chia sẻ trên các trang web này bất cứ lúc nào thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn. Shell không theo dõi những hoạt động của bạn trên các trang truyền thông xã hội khác nhau mà bạn sử dụng. Nếu bạn gửi tin nhắn đến Shell qua bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào trên nền tảng truyền thông xã hội thì những tin nhắn này sẽ được lưu giữ không quá một tháng sau khi nhận. Vui lòng liên lạc với Shell nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu mà bạn không thể tự thực hiện và điều đó liên quan đến Trang Truyền thông Xã hội của Shell - hãy xem phần dưới đây

Ngoài ra và trong phạm vi mà Shell chịu trách nhiệm chung với nền tảng truyền thông xã hội của Trang Truyền thông Xã hội của Shell, Shell sẽ có quyền truy cập thông qua nền tảng truyền thông xã hội vào dữ liệu tổng hợp cung cấp số liệu thống kê và thông tin chi tiết giúp hiểu các loại hành động bạn thực hiện trên các Trang Truyền thông Xã hội của Shell. Để biết thêm thông tin về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trên các nền tảng truyền thông xã hội đó, bao gồm mọi quảng cáo mục tiêu mà bạn có thể nhận được, vui lòng tham khảo những cài đặt quyền riêng tư có thể truy cập thông qua tài khoản trên nền tảng truyền thông xã hội có liên quan của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài quốc gia của bạn, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các công ty trong tập đoàn Shell và/hoặc các bên thứ ba được ủy quyền nằm ngoài quốc gia của bạn, chúng tôi áp dụng các biện pháp về mặt tổ chức, hợp đồng và pháp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý riêng cho các mục đích nói trên và các mức bảo vệ thích hợp đã được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp về việc chuyển dữ liệu trong tập đoàn Shell và đối với các công ty Shell tại EU , Ủy Ban Châu Âu đã phê duyệt cơ chế chuyển dữ liệu đến các bên thứ ba cũng như mọi yêu cầu pháp lý bổ sung của địa phương. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Quy tắc Ràng buộc của Doanh nghiệp của Shell tại https://www.shell.com.vn/privacy.html hoặc bằng cách liên hệ với privacy-office-SI@shell.com.

 

Shell cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã triển khai công nghệ và các chính sách nhằm mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của bạn khỏi bị truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách và sẽ cập nhật những biện pháp này khi có công nghệ mới, nếu thích hợp.

Shell chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian xác định

Bạn lưu giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của Ứng viên không thành công trong ít nhất sáu () tháng nhưng không quá ba (3) năm sau khi quy trình tuyển dụng hoặc đánh giá hoàn tất.

Thông tin có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài hơn khi có lý do về mặt pháp lý hoặc quy định (trong trường hợp đó, thông tin sẽ bị xóa sau khi không còn cần thiết cho mục đích về mặt pháp lý hoặc quy định).

Nếu bạn thành công trong việc ứng tuyển của mình, dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua quy trình tuyển dụng sẽ được lưu giữ phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư - Dữ liệu Cá nhân của Nhân viên, Người phụ thuộc và Nhà thầu, có tại https://www.shell.com.vn/privacy/ex-employee-notice.html và trên trang web ở địa điểm của bạn.

Hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu của bạn là gì?

Phải có dữ liệu cá nhân theo yêu cầu và do Ứng viên cung cấp đề đáp ứng các yêu cầu pháp lý và/hoặc những yêu cầu bắt buộc để ký kết hợp đồng với bạn (hoặc chủ lao động/nhà cung cấp dịch vụ của bạn trong trường hợp nhà thầu). Việc không cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu, được giới hạn ở những thông tin cần thiết cho những mục đích này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội được chọn cho bất kỳ công việc, sự tham gia hoặc kỳ thực tập tiềm năng nào.

  

Các quyền của bạn và làm thế nào để thực hiện quyền của bạn

Các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cố gắng lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Bạn có thể yêu cầu:

 • truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;
 • sửa chữa, hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn (nhưng chỉ khi chúng không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh chính đáng);
 • rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được hạn chế; và/hoặc
 • rằng bạn nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Shell theo hình thức có kết cấu, kỹ thuật số sẽ được truyền đến một bên khác, nếu điều này khả thi về mặt kỹ thuật.

Để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ http://www.shell.com/careers/contact-us.html.

Bạn có thể liên hệ với ai nếu bạn có thắc mắc, quan ngại, khiếu nại, về dữ liệu cá nhân của mình?

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ tại DPO-VN@shell.com hoặc bạn có thể liên hệ Privacy-Office-SI@shell.com.

Bạn cũng có thể liên hệ với Giám Đốc về Quyền Riêng Tư của Tập đoàn Shell tại Shell International B.V. The Hague, Hà Lan – Đăng ký Thương mại, số 27155369 Thư từ: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Nếu bạn không hài lòng với việc Shell xử lý dữ liệu cá nhân của mình, thì bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan có địa chỉ là Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Hà Lan. Vui lòng truy cập trang https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en để biết thêm thông tin.

Thông báo Đặc biệt - Đối với bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào liên quan đến quy trình tuyển dụng của bạn hoặc trong trường hợp có thắc mắc hoặc nhận xét về cơ hội việc làm tại Shell, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web của mình để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Cookie và các công nghệ tương tự

Shell có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự nhằm mục đích thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập vào một trang web của Shell. Điều này cho phép Shell nhận biết trình duyệt internet của bạn và thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, những trang mà bạn truy cập, thời lượng truy cập và nhận biết những thông tin này khi bạn trở lại để chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập vào (các) trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát và quản lý tùy chọn cookie của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt hoặc sử dụng công cụ tùy chọn cookie của Shell trên các trang web của Shell - để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của Shell tại http://www.shell.com/cookie-policy.html.

Thông báo về Quyền riêng tư này được cập nhật theo thời gian.

Những thay đổi về Thông báo về quyền riêng tư này

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Bạn nên thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này để biết những thay đổi có thể xảy ra. Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2021.