Trong phần này

Tìm hiểu thêm về bền vững

Ý nghĩa của bền vững ở Shell

Với Shell, bền vững nghĩa là cung cấp năng lượng thiết yếu cho lượng dân số ngày càng tăng, đồng thời tôn trọng con người, sự an toàn của họ và môi trường.

An toàn

Chúng tôi cam kết cung cấp năng lượng một cách có trách nhiệm và an toàn, ngăn ngừa nguy hại cho nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, các cộng đồng địa phương và môi trường.