Jump menu

Main content |  back to top

Cơ cấu kinh doanh toàn cầu

Các ngành kinh doanh là Thượng nguồn, Khí Tổng hợp, Hạ nguồn, và Dự án & Công nghệ.