Jump menu

Main content |  back to top

Mechanic working

Tất cả công ty của Shell và các nhà thầu làm việc cho chúng tôi, cũng như các công ty liên doanh mà Shell có quyền kiểm soát đều được yêu cầu quản lý an toàn theo Chính sách và Cam kết về Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) của chúng tôi. Điều này bao gồm mục tiêu không gây hại cho con người và yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý hiệu quả.

Hệ thống Quản lý về Tiêu chuẩn Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE) của tập đoàn chúng tôi cung cấp nền tảng để quản lý HSSE tại các địa điểm hoạt động của chúng tôi trên toàn thế giới. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi quản lý an toàn một cách có hệ thống và có đủ nguồn lực, kỹ năng, tiêu chuẩn và quy trình. Ví dụ, Hệ thống Quản lý HSSE bao gồm các tiêu chuẩn về an toàn đường bộ và tính toàn vẹn của tài sản.

Mục tiêu Không tai nạn

Chúng tôi không chấp nhận quan điểm tai nạn tử vong là hậu quả không thể tránh khỏi khi làm việc trong ngành nghề nguy hiểm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hoạt động mà không có tai nạn gây tử vong và các sự cố nghiêm trọng. Thuật ngữ "Mục tiêu Không Tai nạn" được khởi xướng vào năm 2007 thể hiện niềm tin này.

Để khuyến khích Mục tiêu Không Tai nạn, chúng tôi đang phát triển các kỹ năng lãnh đạo an toàn cho đội ngũ nhân viên, tưởng thưởng cho thành tích tốt và sự tiến bộ khi kiểm tra xem các quy tắc có được tuân thủ hay không.

An toàn cá nhân

An toàn cá nhân có nghĩa là nhân viên của chúng tôi tuân theo các quy tắc và làm việc an toàn. Chúng tôi cố gắng phòng ngừa tai nạn bằng cách giới thiệu các chính sách an toàn rõ ràng và đơn giản hơn nhằm giúp cho nhân viên và nhà thầu dễ hiểu và dễ thực hiện hơn. Việc cải thiện an toàn đường bộ vẫn là tiêu điểm chính vì tai nạn đường bộ chiếm phần lớn số lượng tai nạn.

An toàn trong qui trình

An toàn trong qui trình có nghĩa là đảm bảo cơ sở vật chất của chúng tôi được thiết kế hợp lý, vận hành an toàn và bảo trì đúng qui định. Chúng tôi có các tiêu chuẩn an toàn trong qui trình bao gồm các qui tắc được áp dụng trong toàn tập đoàn Shell về cách thiết kế và bảo trì máy móc lắp đặt ở các khu phức hợp chẳng hạn như nhà máy lọc dầu hoặc nơi sản xuất dầu.

Một nhóm nhân viên kiểm tra nội bộ cao cấp, độc lập - chuyên về an toàn trong qui trình - sẵn sàng để kiểm tra xem các tiêu chuẩn này có được thực hiện hay không.

An ninh và nhân quyền

Chúng tôi bảo vệ con người và cơ sở vật chất theo cách tôn trọng nhân quyền và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Tất cả công ty do Shell kiểm soát phải quản lý an ninh phù hợp với các tiêu chuẩn về an ninh có trong các Nguyên tắc Tự nguyện về An ninh và Nhân quyền được áp dụng cho toàn bộ công ty của Shell.

Đối phó với HIV/AIDS

Cùng với các đối tác toàn cầu và địa phương, Shell đang hưởng ứng phong trào phòng chống HIV/AIDS thông qua các hoạt động tại nơi làm việc hoặc tại cộng đồng dân cư sinh sống ở hơn 60 quốc gia.

Công cụ trang

Shell’s 12 Life-Saving Rules